Jaarverslag

2017

Duurzaamheid

We willen een gezond financieel rendement, dat samengaat met een goede kwaliteit van de leefomgeving en een brede toegevoegde waarde voor de regio.

Het Noordzeekanaalgebied heeft door de aanwezigheid van industrie, een luchthaven en een zeehaven een grote milieu-impact op de leefomgeving. Met het oog op de slimme, snelle, schone haven die wij willen zijn én blijven, investeren wij in duurzaamheid met onder meer leefbaarheidsprogramma’s, biobrandstoffen, zon- en windenergie en alternatieven voor schonere scheepvaart. In opdracht van het havenbedrijf doet de GGD al jaren metingen naar de luchtkwaliteit. Hoewel hieruit blijkt dat deze in het havengebied ruim aan de Europese normen voldoet, willen wij samen met de branche de emissie van scheepvaart verder terugdringen en de milieu-impact ervan verkleinen. Onze ambities en concrete acties voor de periode tot 2021 staan beschreven in onze Visie Schone Scheepvaart.

Lees hier het hele hoofdstuk (pdf).

We zorgen ervoor dat onze inspanningen en doelstellingen in lijn zijn met het Nederlandse Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en het Grondstoffenakkoord, en internationale MVO-richtlijnen zoals de OESO-richtlijnen en de Sustainable Development Goals (SDG’s). In de onderstaande figuur is af te lezen hoe duurzaamheidsthema’s direct relateren en bijdragen aan deze doelen.

Ketenverantwoordelijkheid

Op verschillende manieren werken we aan verantwoorde ketens. Zo hebben we in 2017 stappen gezet richting de verduurzaming van onze inkoop, hebben we in 2017 gezamenlijk met alle Nederlandse zeehavens onderzocht op welke wijze wij de richtlijnen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) kunnen toepassen, gaan we onze verantwoordelijkheid niet uit de weg als het gaat om de herkomst van onze ladingsstromen en stimuleren we duurzame cacaoketens in Afrika.

Marleen van de Kerkhof, Havenmeester: “Port of Amsterdam wil bijdragen aan een duurzame wereld. Een wereld waarin het goed leven, werken en recreëren is met oog voor onze omgeving en ons milieu. Voor de huidige én toekomstige generaties. Daarom ben ik trots op onze Visie Schone Scheepvaart. Een ambitieuze visie, die bijdraagt aan de verduurzaming van de logistieke keten en leefbaarheid van het stedelijke gebied rondom de haven. Dat is voor mij maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Het tarief van walstroom voor de binnenvaart is per 1 januari 2017 herijkt. Wij hanteren voor de binnenvaart het laagste walstroomtarief van Nederland.

Vanaf de start in 2011 heeft Amsterdam deelgenomen aan de Environmental Ship Index. Hoe groener het schip, hoe hoger de score. Green Award, het certificatieprogramma voor binnen- en zeevaartschepen, heeft het platina label in december geïntroduceerd voor emissieloos varen. Amsterdam en Zaanstad zijn de eerste havens van Nederland die per 1 januari 2018 het nieuwe platina label van het Green Award programma inzetten.

Aanzienlijke CO₂-reductie

In 2017 hebben we de CO₂-voetafdruk van onze eigen organisatie verlaagt van 2.071 in 2016 naar 1.853 ton CO₂ in 2017. Dit komt neer op een reductie van 11% ten opzichte van 2016 en een totale verlaging van 23,5% ten opzichte van 2014. Deze reductie is grotendeels gerealiseerd door het opschalen van de succesvolle pilot bijmenging biobrandstof voor onze patrouillevaartuigen. In 2018 verhogen we deze bijmenging naar een samenstelling van 50%, waardoor naar verwachting de doelstelling van 25% CO₂-reductie voor 2021 al in 2018 wordt gerealiseerd.

Biodiversiteit

Uit de door Bureau Waardenburg jaarlijkse monitoring van de beschermde flora en fauna in Westpoort werd geconcludeerd dat natuur en haven ook in 2017 goed samen gingen in Amsterdam. En dat de ontwikkeling van het havengebied sinds 2007 geen negatief effect (pdf) heeft gehad.

Lees hier het hele hoofdstuk (pdf).