Jaarverslag

2017

Financiële prestaties

Havenbedrijf Amsterdam N.V. heeft in 2017 een omzet behaald van EUR 150,1 miljoen, tegen EUR 146,3 miljoen in 2016. Het bedrijfsresultaat steeg van EUR 73,3 miljoen in 2016 naar EUR 74,3 miljoen in 2017.

Lees hier het hele hoofdstuk (pdf).

Opbrengsten

De opbrengsten zijn in 2017 met € 3,8 miljoen toegenomen tot € 150,1 miljoen (2016: € 146,3 miljoen). Dit komt vooral door een toename in zeehavengelden, huur, erfpacht en kadegelden als gevolg van tariefindexatie, een stijging van de overslag en de uitgifte van nieuwe terreinen.

Michiel de Brauw, CFO Port of Amsterdam:”Over 2017 kende de Amsterdamse haven een recordoverslag van 81,3 miljoen toen en dat heeft zich vertaald in een bedrijfsresultaat van ruim EUR 74 miljoen. Meer zeehavengeld en meer inkomsten uit huur en pacht liggen hieraan ten grondslag.”

Vennootschapsbelasting en dividend

Met ingang van 2017 zijn alle Nederlandse zeehavens verplicht vennootschapsbelasting te betalen. Het nettoresultaat is na aftrek van de verschuldigde vennootschapsbelasting EUR 60,9 miljoen. De te betalen vennootschapsbelasting over 2017 bedraagt naar verwachting EUR 14,2 miljoen. Het dividend dat het havenbedrijf uitkeert over afgelopen jaar bedraagt EUR 60,9 miljoen.

Ontwikkeling van de balans

Het balanstotaal is toegenomen met € 312 miljoen, met name vanwege de vorming van de actieve belastinglatentie (290 miljoen), de vrijval van de voorziening voor ACT (10 miljoen) en toename in de materiele vaste activa als gevolg van investeringen verminderd met afschrijvingen (9 miljoen). De solvabiliteit, berekend als het percentage van het eigen vermogen van het balanstotaal, is gestegen van 61,3% naar 80,3% met name als gevolg van de stijging van het netto resultaat

Lees meer over onze financiële resultaten in ons jaarverslag: jaarrekening 2017 (pdf)