Jaarverslag

2017

Stad & Omgeving

De economische versnelling leidt tot meer druk op onze ruimte. Dit raakt direct aan discussies rond de bruggen, de PTA-verplaatsing en de ontwikkeling van Haven-Stad.

De stad en haar haven zijn op verschillende manieren in grote mate afhankelijk van elkaar. Een goede wisselwerking met uitwisseling van elkaars perspectieven is daarom voor beide van groot belang om ook op de lange termijn waarde te blijven creëren voor de stad en de regio.

Om inzicht te krijgen in de opinie van onze stakeholders ten opzichte van ons handelen, voeren we diverse onderzoeken uit. Naast een periodieke klanttevredenheidsonderzoek, vaarweggebruikersonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek, voeren we tweejaarlijks een reputatieonderzoek uit. Bekijk hier de resultaten van het stakeholderonderzoek 2017.

Lees hier het hele hoofdstuk (pdf).

Haven-Stad

Wij maken ons als havenbedrijf zorgen over de verenigbaarheid van de ontwikkelstrategie van de stad met het vestigingsklimaat voor de bedrijven. De beoogde transformatie en de hiermee gepaarde onzekerheid hebben een grote impact. De plannen zijn vooral van invloed op onze klanten in het Agri-cluster (bedrijven die granen, zaden, mineralen, kunstmest en dergelijke doorvoeren). Het is van belang dat deze bedrijven – met 18,3 miljoen ton niet-fossiele lading in 2017 – behouden blijven voor de Amsterdamse haven en er dus goede, alternatieve vestigingsplaatsen worden gevonden.

Woningbouw op deze schaal en de hierbij behorende randvoorwaarden met infrastructuur en hoogwaardig openbaar vervoer, is een regionale opgave. De consequenties daarvan gaan over de gemeentelijke grenzen heen. Wij voeren daarom intensief overleg met de gemeente, de convenantpartners, stakeholders en klanten om de implicaties van Haven-Stad zo goed en snel mogelijk inzichtelijk te krijgen.

Leonie van den Beuken, Projectmanager Haven-Stad Port of Amsterdam:”We willen in ieder geval zorgen voor behoud van onze klanten en een vervroegde verplaatsing van hun vestigingen zou hier een oplossing kunnen zijn.”

Sprong over het IJ

De gemeente Amsterdam wil meer oeververbindingen tussen Noord en Zuid, omdat de huidige verbindingen met ponten overbelast raken door de groei van Amsterdam-Noord. Ook wil de gemeente de binnenstad ontlasten. Als onderdeel van de Rijndelta’s is Amsterdam een internationale doorvoerhaven; ongeveer driekwart van de economische activiteiten betreft doorvoer. De haven heeft dus een heel belangrijke functie naar het achterland. Een brug geeft nautische risico’s. Voor een vlotte en vooral veilige binnenvaart is de definitieve invulling van de te realiseren verbinding voor ons daarom zeer bepalend. In het afgelopen jaar hebben wij onze voorkeuren en argumenten met de gemeente gedeeld.

Verplaatsing cruiseterminal

De cruisesector is belangrijk voor de Metropoolregio Amsterdam. Het havenbedrijf heeft samen met de stad Amsterdam in 2017 gezocht naar een alternatieve locatie voor de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Dit is in lijn met het besluit voor het aanleggen van de nieuwe zeesluis, waar de stad financieel aan bijdraagt.
Amsterdam en Zaanstad hebben in december de Coenhaven gekozen als voorkeurslocatie voor de PTA.

Leefbaarheid

Port of Amsterdam voert een leefbaarheidsprogramma uit dat staat beschreven in Visie2030. Via verschillende leefbaarheidsprojecten wordt gewerkt aan geluid-, geur- en stofreductie.

Uit de uitkomsten van het grote leefbaarheidsonderzoek in het Noordzeekanaalgebied bleek dat de haven en industrie overlast geven, maar dat deze van zeer beperkte invloed is op de leefbaarheid van de woonomgeving en de beleving van de recreatiegebieden. De meeste hinder die bewoners en recreanten bleken te ervaren, is lawaai van vliegtuigen.

Lees hier het hele hoofdstuk (pdf).